Informace o zpracování osobních údajů v rámci poskytování trenérských, poradenských či jiných služeb

KDO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Vaše údaje bude zpracovávat WellBefit s.r.o., IČO 08914435 , se sídlem Korunní 2569/108, 101 00  Praha 10 – Vinohrady, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 327472 (dále jen „Společnost“).

PROČ VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného titulu, kterým je zpravidla uzavření a plnění smlouvy, zejména smlouvy o poskytování trenérských či jiných služeb. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro objednávku a poskytnutí našich služeb přes webové stránky evolucniterapie.cz (dále jen „webové stránky“) a pro zajištění co největší kooperace mezi Vámi jako zákazníkem a trenérem či jinými osobami, se kterými budete v rámci služeb spolupracovat. Dále je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro naše vnitřní potřeby a vedení uživatelského systému, a dále pro účely ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. pro případ pozdější reklamace námi poskytnutých služeb).

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Váš kontakt a informace o Vás, zejména:

 • Vaše kontaktní a identifikační údaje, které nám poskytnete při uživatelské registraci či jiném kontaktu se Společností,
 • Údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné objednání služeb a dále pro zajištění a provedení úhrady ceny služeb, vyřízení případného storna objednávky.
 • V některých případech vaše somatometrická data (výška, hmotnost a další údaje, které změříme při diagnostice) a Vámi poskytnutá data o zdravotních omezeních, za účelem poskytování služeb na míru konkrétnímu klientovi (příprava tréninkového plánu, masáž s ohledem na zdravotní omezení apod.).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje budeme používat výlučně pro trenérských či jiných služeb poskytovaných naší Společností, zejména pro zajištění dostatečného množství komfortu a pro zajištění maximální míry komunikace mezi příslušným trenérem či jinou osobou a Vámi, a to včetně SMS či e-mailových vyrozumění ve vztahu k objednaným službám a zajištění plateb.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje nejsou předávány žádným třetím osobám za účelem marketingových služeb ani předávány do cizích zemí.

Příjemci Vašich osobních údajů jsou zejména:

 • naši spolupracující trenéři a další osoby, jejichž služby si můžete objednat přes naše webové stránky
 • provozovatelé a poskytovatelé údržby informačního systému Společnosti, a to jak webových stránek, včetně účetních služeb poskytovaných Společnosti
 • další příjemci dle Vašich pokynů.

VAŠE PRÁVA

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; za přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu odpovídající našim nákladům,
 • požadovat opravu či doplnění nepřesných či neúplných osobních údajů,
 • vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu,
 • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, www.uoou.cz.,
 • požadovat bezplatný přístup, tedy požádat o informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a o které osobní údaje se jedná, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
 • na přenos údajů (v případě, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a zároveň je prováděno automatizovaně, máte právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), výmaz (ve vymezených případech máte právo nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje) a omezení zpracování (ve vymezených případech máte právo nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů).

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich práv dle uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na povahu zpracování.

V souladu s právními předpisy byla přijata taková organizační a technická opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající povaze, rozsahu, okolnostem, účelu a riziku jejich zpracování.Všechny osoby, které přichází do styku s osobními údaji v rámci jejich zpracování, jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.

V případě, že by došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a mohlo by to mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, bez zbytečného odkladu Vám tuto skutečnost oznámíme.

Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na telefonním čísle + 420 737 538 596 nebo na e-mail info@evolucniterapie.cz.

Žádost uvedenou výše týkajících se výkonu Vašich práv jsme povinni dle obecného nařízení vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce po obdržení žádosti. Pokud bude žádost podána v elektronické formě, poskytneme odpověď také v elektronické formě, ledaže nás požádáte o jiný způsob poskytnutí informací.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu registrace Vašeho profilu u naší Společnosti, zejména na našich webových stránkách a budeme je zpracovávat v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (známý též jako „GDPR“ nebo „obecné nařízení“).

Ondřej
Regál

osobní trenér- FTVS UK

V minulosti jsem se věnoval lehké atletice na závodní úrovni (MČR 2009) a kick boxu. V rámci VŠ studia jsem se zaměřil na aktivity podporující zdraví, konkrétně na posilování s vahou vlastního těla – kalistheniku. Tento způsob cvičení také doporučuji všem svým klientům.

Vzdělání, kurzy

 • Magisterské studium obor Tělesná výchova a sport se zaměřením na “Aktivity podporující zdraví” na FTVS UK 
 • Instruktor fitness UK FTVS, Praha (Česko)
 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže UK FTVS, Praha (Česko)
 • Sportovní kinesiotaping
 • Thajská masáž nohou
 • Dornova metoda plus 
 • Breussova masáž


Pracovní zkušenosti

 • Duchovní otec Evoluční terapie, koordinátor projektu a podpora klientů.
 • Osobní trenér a terapeut na volné noze
 • Jednatel a zakladatel společnosti WellBefit s.r.o.
 • Masér – terapeut, Balance Club Brumlovka
Zdravé cvičení online

Filip
Strakoš

Fyzioterapeut - FTVS UK

Pohyb má v mém životě místo od raného dětství. Jako trenér a fyzioterapeut při tréninku propojuji poznatky z fyzioterapie s funkčním sportovním přístupem. Tento způsob tréninku je z mého pohledu nejefektivnější.

Vzdělání, kurzy

 • Student Fyzioterapie- navazující magisterské studium UK FTVS, Praha
 • Bakalář obor Tělesná výchova a sport UK FTVS
 • Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání REHAEDUCA
 • Terapeutické využití Tempex tapu
 • Terapeutické využití TheraBandu
 • ComplexCore+ LEVEL 1
 • Trigger points
 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže UK FTVS, Praha (Česko)
 • Dornova metoda plus a Breussova masáž


Pracovní zkušenosti

 • Fyzioterapeut v Rugby Club Pragovka
 • Fyzioterapeut v ORP centrum
 • 3 roky masér – terapeut, Balance Club Brumlovka
 • V rámci Evoluční terapie se soustředím zejména na problematiku dechu a rozvoj stabilizace, mobility a flexibility.
dan

Daniel Červenka

Osobní trenér - FTVS UK

Zkušenosti se sportem a cvičením jsem nasbíral v roli ligového fotbalového hráče a v současnosti působím jako masér a kondiční trenér české volejbalové reprezentace. Klientům pomáhám obnovit přirozenou funkčnost jejich těla. 

Vzdělání, kurzy

 • Magisterské studium obor Tělesná výchova a sport na FTVS UK 
 • Systém DNS podle Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.
 • Kurz sportovní a relaxační masáže


Pracovní zkušenosti

 • 8 let příprava vrcholových klubů ve fotbale (AC Sparta Praha)  a ve volejbale  (volejbal Kladno)
 • Osobní příprava jednotlivců ve fitness Hanky Kynychové
 • Profesionální sportovní masér volejbalistů (volejbal Kladno) a běžné populace (fitness Hanky Kynychové)
 • V rámci Evoluční terapie se soustředím zejména na rozvoj komplexní síly a aerobního výkonu.